අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය සම්මත කඩකිරීම තුලින් කර්ම රැස්වීම

සම්මත කඩකිරීම තුලින් කර්ම රැස්වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා