අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය චේතනාව සහ වේදනාව

චේතනාව සහ වේදනාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close