අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය ප්‍රබල කර්ම විපාක වලින් මිදීම

ප්‍රබල කර්ම විපාක වලින් මිදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා