අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය නිවන ප්‍රාර්ථනා කිරීම

නිවන ප්‍රාර්ථනා කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා