අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය ප්‍රාණඝාත සහ ආනන්තරිය පාපකර්මය

ප්‍රාණඝාත සහ ආනන්තරිය පාපකර්මය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා