අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය කර්ම වලට ප්‍රති කර්ම

කර්ම වලට ප්‍රති කර්ම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා