අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය ත්‍රිවිද්‍යා

ත්‍රිවිද්‍යා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close