අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය වර්තමානයේ විදර්ශනාව

වර්තමානයේ විදර්ශනාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close