අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය විඤ්ඤාණ පච්චය රූප

විඤ්ඤාණ පච්චය රූප යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා