අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය විඤ්ඤාණ පච්චයා නාමං

විඤ්ඤාණ පච්චයා නාමං යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා