අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය අකුසලය අධිපතිව කුසල් සිදුවීම්

අකුසලය අධිපතිව කුසල් සිදුවීම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close