අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය කර්ම ශක්තියේ වහලුන් නොවීම

කර්ම ශක්තියේ වහලුන් නොවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close