අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය කර්ම ක්‍රියාත්මක වීම

කර්ම ක්‍රියාත්මක වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා