නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච භාෂා රීති අනුව අනිච්ච සහ අනිච්ඡ

භාෂා රීති අනුව අනිච්ච සහ අනිච්ඡ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close