අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය විප්පයුන්ත පච්චය

විප්පයුන්ත පච්චය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා