අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය ඉන්ද්‍රිය පච්චය

ඉන්ද්‍රිය පච්චය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close