අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය පච්ඡ්ජාත පච්චය

පච්ඡ්ජාත පච්චය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා