අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය පුරේජාත පච්චය

පුරේජාත පච්චය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close