අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය උපනිශ්‍රය පච්චය

උපනිශ්‍රය පච්චය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා