අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චය

අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා