අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය සමනන්තර පච්චය

සමනන්තර පච්චය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා