අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය අධිපති පච්චය

අධිපති පච්චය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා