අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය ආරම්මණ පච්චය

ආරම්මණ පච්චය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා