අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය ප්‍රත්‍ය වන 24 ආකාරය

ප්‍රත්‍ය වන 24 ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close