අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය 24 ආකාරයේ හේතු

24 ආකාරයේ හේතු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා