අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය ලෝකයම ප්‍රත්‍ය වන ආකාර

ලෝකයම ප්‍රත්‍ය වන ආකාර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා