අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය පට්ඨානප්‍රකකරණය

පට්ඨානප්‍රකකරණය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා