භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව කාය තුල දහනය පිට කිරීම

කාය තුල දහනය පිට කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close