භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව තමාට ප්‍රසංසා කිරීම

තමාට ප්‍රසංසා කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close