භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව තමාට නිග්‍රහ කිරීම

තමාට නිග්‍රහ කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close