භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව තමාව පරියේෂණාත්මකව බැලීම

තමාව පරියේෂණාත්මකව බැලීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close