භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව තමාගේ නුවනට ගෝචර දේ කිරීම සහ නොකිරීම

තමාගේ නුවනට ගෝචර දේ කිරීම සහ නොකිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close