භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව ආනාපානසතියේ මුලධර්මය

ආනාපානසතියේ මුලධර්මය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close