නිවන් මග උපමාවක් 475

උපමාවක් යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close