භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව ආනාපානසතිය වඩන්න කලින් දැනගත යුතුදේ

ආනාපානසතිය වඩන්න කලින් දැනගත යුතුදේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close