භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව පටිච්චසමුප්පාද කුසලතාවය

පටිච්චසමුප්පාද කුසලතාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close