භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව පටිච්චසමුප්පාදය වශයෙන් බැලීම

පටිච්චසමුප්පාදය වශයෙන් බැලීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close