භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව ආයතන වශයෙන් බැලීම

ආයතන වශයෙන් බැලීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close