භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව ධාතු වශයෙන් බැලීම

ධාතු වශයෙන් බැලීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close