භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව ස්කන්ධ වශයෙන් බැලීම

ස්කන්ධ වශයෙන් බැලීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close