භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව ධර්මානුකූලව දැකීම

ධර්මානුකූලව දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close