භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව දීඝං වා පස්‌සසන්‌තො

දීඝං වා පස්‌සසන්‌තො යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close