නිවන් මගහේතු පල සක්විති රජකම ලබනවටත් වඩා බාදාවක්

සක්විති රජකම ලබනවටත් වඩා බාදාවක් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close