භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව සතෝව පස්‌සසති

සතෝව පස්‌සසති යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close