භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව සො සතොව අස්‌සසති

සො සතොව අස්‌සසති යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close