භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව ආස්වාසය පුර්ණ කිරීම

ආස්වාසය පුර්ණ කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close