භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව උදයන්ගම, අත්තන්ගම.... නිස්සරණ තතු සේ දැකීම

උදයන්ගම, අත්තන්ගම.... නිස්සරණ තතු සේ දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close