භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව ලෝකය පංචකාමය ආස්වාස කිරීම

ලෝකය පංචකාමය ආස්වාස කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close