භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව අස්වාසාපන්නෝ

අස්වාසාපන්නෝ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close