භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව නිවන්දැකීම සදහා පහකිරිම

නිවන්දැකීම සදහා පහකිරිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close